Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden lessen en cursussen

 

• Muzieklessen en jaarcursussen zijn behalve voor inwoners van Krimpen aan den IJssel ook toegankelijk voor niet ingezetenen van Krimpen aan den IJssel. Voor de laatst genoemden geldt een docentkostendekkend tarief.

• Leerlingen die een beroep doen op de Hafa regeling dienen actief lid te zijn van een muziekvereniging in Krimpen aan den IJssel.

• De muziekschool bepaalt de lesvorm (groepsles, duoles, individuele les); waar mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van (ouders van) leerlingen.

• Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Inschrijving is mogelijk in principe per 1 augustus. Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, waarbij leerlingen die muziekcursussen voor kinderen gevolgd hebben indien de beschikbare uren dit toestaan, voorrang krijgen. Indien er geen mogelijkheid tot directe plaatsing is, wordt de leerling op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst of indien de beschikbaarheid van de docent dit toe laat, in de gelegenheid gesteld de ‘doorstapcursus’ te volgen.

• De lesovereenkomst heeft de geldigheidsduur van een heel cursusjaar of de gehele cursusperiode. Het tussentijds opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk. De overeenkomst loopt na het verstrijken van het cursusjaar automatisch af. De cursist ontvangt voorafgaand aan het verstrijken van het cursusjaar een uitnodiging om zich voor het nieuwe cursusjaar in te schrijven.

In bijzondere gevallen kan de muziekschool de lesovereenkomst eenzijdig opzeggen.

• Het lesgeld wordt door de gemeente Krimpen a/d IJssel in rekening gebracht. Het lesgeld voor de muzieklessen en jaarcursussen kan desgewenst in één keer of via automatische incasso in 8  gelijke termijnen worden voldaan. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van de factuur. De tweede tot en met de achtste termijn telkens een maand later. Bij niet tijdige betaling van (termijnen van) lesgeld, dienen de kosten van invordering, hoe ook genaamd, volledig door betrokkenen te worden voldaan. Bij tussentijdse beëindiging om dringende redenen, zowel van de zijde van de leerling als van de zijde van de muziekschool, kan eventueel vermindering van lesgeld worden verleend. Ook in geval van langdurige ziekte van de leerling - te weten gedurende een periode van tenminste zes aaneengesloten weken - of bij verhuizing naar een andere gemeente kan lesgeldrestitutie worden verleend.                           

Verzoeken tot lesgeldrestitutie dienen schriftelijk bij de directie van de muziekschool te worden ingediend. 

• Het aanvraagformulier voor reductie op het lesgeld op basis van inkomen dient jaarlijks binnen een maand na aanvang van het cursusjaar te worden ingediend bij de administratie van de muziekschool.  Deze reductie moet elk cursusjaar opnieuw aangevraagd worden.   Op basis van een opgave van het bruto gezinsinkomen in de maand voorafgaand aan  het verzoek om reductie kan op de tarieven voor lesgelden alsmede kortlopende cursussen e.d. een reductie worden verleend van 30% (bij maximaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon) respectievelijk 15% (bij maximaal 130% van het bruto wettelijk minimumloon).

Voor inkomensreductie en gezinsreductie komen alleen inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel in aanmerking.

• Een lesjaar bestaat uit 36 lesweken. 

Bij ziekte van de docent wordt de les zoveel mogelijk aan het eind van het schooljaar door de eigen docent ingehaald. Wanneer dat niet mogelijk is wordt de les door een vervanger gegeven. Indien er toch door toedoen van de muziekschool meer dan vier lessen in een cursusjaar uitvallen [buiten de vakantieregeling] wordt er restitutie van lesgeld verleend vanaf de vijfde uitgevallen les.

• Lesmateriaal wordt door de leerling zelf aangeschaft in overleg met de docent.

 

algemene voorwaarden voor korte cursussen

• Korte cursussen - en in beperkte mate de samenspelgroepen - zijn voor iedereen toegankelijk.

 Inschrijven: inschrijving is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus via het inschrijfformulier. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving is pas een feit als het volledig ingevulde inschrijvingsformulier ontvangen is.

• Annulering: Cursussen kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

• Het cursusgeld voor de korte cursussen dient in zijn geheel vóór beëindiging van de cursus te worden voldaan. Er zijn geen reductiemogelijkheden.

• Lesmateriaal wordt door de cursist zelf aangeschaft in overleg met de docent.

• Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door.

 

Klachtenregeling

In afwachting van een nog formeel vast te stellen klachtenregeling, kunt u met eventuele klachten over een handeling of nalaten van de organisatie van de muziekschool, dan wel over haar medewerkers welke u als leerling rechtstreeks treft, terecht bij de directeur van de muziekschool. Deze draagt zorg voor de verdere afhandeling van de klacht.

 

Beeld- en geluidsopnamen

Muziekschool Krimpen kan beeld- en geluidsopnamen van cursisten gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger hiermee akkoord. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik, dan dient u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk kenbaar te maken.

 

 
 
 

Tuinstraat 43
2921 XH Krimpen a/d IJssel (0180) 513344 (0180) 551321 muziekschool@krimpenaandenijssel.nlmuziekschool@
krimpenaandenijssel.nl